І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування учнівського самоврядування у групах Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

2. Учнівське самоврядування в групах є гарантованим адміністрацією училища правом учнів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

3. Учнівське самоврядування в групах регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів; Конституції України, Законів України « Про освіту», « Про громадські організації», «Положення училища», «Положення про учнівське самоврядування в училищі та групі».

4. В учнівському самоврядуванні групи беруть участь учні, які навчаються в цій групі. Кожен учень має право обирати й бути обраним до органів учнівського самоврядування в своїй групі.

5. Учнівське самоврядування групи створюється на добровільних виборних засадах і є складовою учнівського самоврядування училища.

6. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування групи керуються Положенням ДПТНЗ, наказами директора училища, цим Положенням, а також внутрішніми документами учнівського самоврядування, що приймаються.

7. Органи самоврядування групи можуть співпрацювати з органами самоврядування інших навчальних груп.

8. Координатором роботи учнівського самоврядування в групі є головний радник (класний керівник, майстер в/н) , який консультує учнів відповідно до роботи за визначеними напрямками.

ІІ. Мета й завдання учнівського самоврядування в групах.
1. Метою організації учнівського самоврядування в групах є:
· розвиток соціальної, творчої та організаторської активності учнів шляхом залучення їх до дієвої участі в демократичному управлінні групою;
· формування організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці;
· виховання духовності та культури учнів через розробку і втілення власних творчих проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу.

2. Основні завдання учнівського самоврядування :

  • формування суспільно-громадського досвіду, почуття відповідальності і свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ життя групи;
  • - розвиток творчого потенціалу і компетентності учнів, залучення їх до участі у вирішенні трудових, соціальних потреб групи, училища; згуртування та колективу;
  • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
  • участь в організації та проведенні культурно-масових заходах, спрямованих на розвиток культури, духовності учнів;
  • формування та популяризація громадської думки учнів щодо найважливіших проблем (навчання, побуту, дозвілля);
  • пропагування здорового способу життя та законослухняної поведінки.

ІІІ. Права та обов’язки членів учнівського самоврядування груп.
1. Усі учні є рівні й вільні у своїй гідності та правах.
2. Учні груп мають право:
- обирати та бути обраними до керівних органів самоврядування в групі;
- вносити пропозиції, щодо вдосконалення діяльності органів самоврядування групи;
- на свободу думки і слова, вільно виражати свої погляди і переконання;
- особисто брати участь у зборах і конференціях;
- у будь-який час вийти з органів учнівського самоврядування.
3. Члени учнівського самоврядування зобов’язані:- виконувати вимоги Положення учнівського самоврядування;
- виконувати рішення, прийняті Лідером самоврядування та зборами Ради групи;
- інформувати про проблеми учнів групи Лідерів, адміністрацію;
- піклуватися про авторитет групи; училища загалом;
- мати хорошу поведінку, не пропускати уроків без поважних на те причин;
- забезпечувати дотримання прав та інтересів учнів, сприяти виконанню учнями своїх обов’язків.

ІV. Структура і організація роботи органів учнівського самоврядування в групі.
1. Вищий орган учнівського самоврядування групи - групові збори, які проводяться не рідше одного разу на місяць.
До компетенції групових зборів входить:
· вибори старости групи, ради групи;
· обговорення питань про створення комітетів;
· заслуховування звітів ради групи про роботу комітетів;
· оцінка діяльності учнівського самоврядування та його органів,
· обрання делегатів на загально училищну конференцію, представників до органів учнівського парламенту.

2. В період між зборами вищим виконавчим органом є Рада групи.До складу Ради групи входять:
· староста,
· радник старости,
· секретар,
· голови комітетів.
До компетенції Ради належить:
· координація роботи комітетів;
· контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів групи; · контроль відвідування уроків учнями групи;
· контроль за виконанням учнів групи Правил поведінки;
· організація чергування у групі та по училищу;
· керівництво громадською діяльністю групи;
· скликання загальних групових зборів.

3. Рада координує роботу комітетів, що створюються за окремими напрямками діяльності:
· НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
· ДИСЦИПЛІНИ ТА ПОРЯДКУ;
· ПРЕС-ЦЕНТР;
· ВОЛОНТЕРСЬКІ МІСІЇ;
· ЗДОРОВ`Я ТА СПОРТУ;
· КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ;
· ФІНАНСІВ;

3.1. КОМІТЕТИ РАДИ ГРУП:

КОМІТЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета:
Виховувати почуття гордості за свою професію, розуміння того, що практичні навички та глибокі знання отримані в училищі дадуть змогу в майбутньому добре працевлаштуватися, стати конкурентноспроможним фахівцем.
Голова комітету :
· спільно з старостою та класним керівником планує роботу комітету;
· забезпечує виконання наміченого плану роботи;
· організовує учнів групи до участі у пізнавально-наукових та виробничих заходах;
· звітує перед радою групи та комітетом учнівського парламенту про участь учнів в олімпіадах, предметних тижнях, конкурсах професійної майстерності та ін. Веде облік участі учнів у зазначених заходах.
Зміст роботи комітету:

· участь у підготовці предметних декад, олімпіад та інших заходах навчально-виробничого процесу;
· двічі на рік здійснює підсумки рейтингу досягнень учнів у навчальній та виробничій діяльності;
· підтримує зв'язок з бібліотекою, допомагає у збереженні та поповненні бібліотечного фонду училища;
· контролює успішність учнів групи, надає допомогу кому потрібно;
· веде контроль за дотриманням учнями групи техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог на теорії та виробництві;
· вносити пропозиції на групові збори про заохочення чи покарання учнів групи.

КОМІТЕТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПОРЯДКУ
Мета:
Виховувати висококультурну особистість, законослухняного громадянина, ввічливого в будь-якому колективі. Прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, свої вчинки та дбайливе ставлення до училищного майна.
Голова комітету:
· спільно з старостою та класним керівником планує роботу комітету;
· має мати лідерські здібності, зразкову поведінку;
· сприяє підвищенню дисципліни та порядку в групі;
· звітує перед радою групи та комітетом учнівського парламенту про роботу комітету;
· веде облік порушень дисципліни учнів в групі;
Зміст роботи комітету:
· контроль спізнень, відвідування занять учнями групи;
· контроль зовнішнього вигляду учнів групи (класичний стиль одягу та дотримання санітарно-гігієнічних вимог);
· співпраця з радою профілактики відділком міліції;
· організація лекцій та заходів з правового виховання з участю працівників органів правопорядку;
· відвідування учнів-порушників на дому.

ВОЛОНТЕРСЬКІ МІСІЇ
Мета:
Навчити учнів вирішувати питання господарської та доброчинної діяльності. Виховувати почуття співпереживання, гуманності та людяності, прекрасного навколо себе. Сприяти розвитку прагнень до меценатства, бажання бути господарями свого училища.
Голова комітету:
· спільно з старостою та класним керівником планує роботу комітету;
· організовує виконання наміченого плану роботи;
· проводить агітаційну роботу серед учнів групи щодо збереження училищного майна, природи;
· звітує перед радою групи та комітетом учнівського парламенту про роботу комісії;
Зміст роботи комітету:
· організація чергування учнів групи в кабінетах та на території;
· організація прибирання - «Днів чистоти»;
· проведення акцій щодо озеленення території та закріпленого кабінету;
· проведення акцій милосердя нужденним та допомоги ветеранам війни та праці по господарству;
· організовує різні заходи та акції, кошти від проведення яких спрямовує на допомогу певних фондів;
· роз’яснювальна робота щодо економного використання води та електроенергії учнями групи;
· відвідування хворих учнів на дому, у лікарні;
· примирення конфліктуючих сторін забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).

ПРЕС-ЦЕНТР
Мета:
Поширення інформації про діяльність групи через групову газету, громадські виховні заходи, листи привітань, тематичні газети, соцопитування та ін. Виховання естетичного та художнього смаку учнів.
Голова комітету:
· спільно з старостою та класним керівником планує роботу комітету;
· організовує виконання наміченого плану роботи;
· керує роботою редколегії та спілкою журналістів по випуску газет;
· слідкує за щоденними подіями, вирізняє оригінальне серед буденного;
· звітує перед радою групи та комітетом учнівського парламенту.
Зміст роботи комітету:
· випуск тематичних стіннівок до свят, уроків та виховних заходів;
· випуск інформаційних бюлетенів щодо здорового способу життя;
· підсумок чергування «Голос чергового»;
· відповідно оформляє та надсилає адресатам вихідну інформацію (повідомлення про оголошені конкурси, семінари…);
· соціологічні опитування учнів групи з актуальних питань;
· організація круглих столів, зустрічей з цікавими людьми;
конкурси стіннівок на рівні групи;
· формування громадської думки в групі;
· проведення Прес-інформаційних годин в групі.

КОМІТЕТ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ
Мета:
Навчити учнів самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити цікаво свята, екскурсії, конкурси, розважальні програми та свій вільний час. Виховувати культуру поведінки під час таких заходів, бажання змістовно та з користю проводити вільний час з друзями.
Голова комітету:
· спільно з старостою та класним керівником планує роботу комітету;
· організовує виконання наміченого плану роботи;
· сприяє організації цікавого дозвілля та культурного відпочинку для учнів групи;
· звітує про роботу комісії перед радою групи та комітетом учнівського самоврядування;
· повинен бути культурною та творчою людиною, володіти організаторськими здібностями, бути комунікабельним.
Зміст роботи комітету:
· організація змістовного культурного життя учнів групи: екскурсії, відвідування музеїв, виставок, театру, кінотеатру, зустрічі з письменниками, поетами, художниками , видатними людьми;
· організація та проведення тематичних вечорів, диспутів, конкурсів у групі та забезпечення участі учнів групи у подібних загально училищних заходах;
· залучення учнів групи до участі у гуртках художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивних секціях та контроль за їх явкою на гуртки;
· забезпечення культурного і цікавого відпочинку в групі: дні іменинника, родинні свята.

КОМІТЕТ ЗДОРОВ`Я ТА СПОРТУ
Мета:
Зацікавити учнів до активного пізнання рідного краю, міста через проведення туристичних походів, участь в училищних та міських змаганнях. Пропагування здорового способу життя зайнятістю у спортивних секціях.
Голова комітету:
· спільно з старостою та класним керівником планує роботу комітету;
· організовує виконання наміченого плану роботи;
· організовує групу для участі у спортивно-туристичних заходах та пропаганди здорового способу життя;
· звітує про роботу комісії на раді групи та комітеті учнівського парламенту.
Зміст роботи комітету:
· організація учнів групи для участі у спортивних та туристичних змаганнях;
· проведення лекцій, тренінгів з пропаганди здорового способу життя з участю спеціалістів: нарколога, психолога, венеролога, сексопатолога;
· пропаганда здорового та правильного харчування;
· організація групи на харчування за попереднім замовленням.

КОМІТЕТ З ФІНАНСІВ
Мета:
Виховання в учнів вміння розраховувати власний бюджет, заощаджувати власні заощадження та правильно їх розподіляти.
Голова комітету:
· спільно з старостою та класним керівником планує роботу комітету;
· організовує виконання наміченого плану роботи;
· контролює надходження до групової каси та її витрати.
Зміст роботи комітету:
· проводить необхідну роботу зі створення бюджету групи;
· займається фінансовим забезпеченням заходів, що проводить група.


4. Комітети є структурними елементами самоврядування в групі. Це добровільні об’єднання учнів, які формуються на початку року в залежності від інтересів учнів. Мета комітетів - розвиток інтересів і творчих здібностей учнів, формування життєвої компетенції та організація змістовного дозвілля учнів групи. План роботи комітетів затверджується на зборах групи. Для керівництва комітетів обираються голови комітетів. Голови комітетів звітують про виконану роботу на засіданнях Ради, групових зборах. Координацію та консультацію роботи комітетів здійснює головний радник (класний керівник).

5. Староста групи:
- обирається на групових зборах, на початку навчального року, шляхом таємного чи відкритого голосування;
- організовує роботу учнів щодо виконання рішень Ради групи;
- забезпечує підготовку та проведення групових зборів;
- входить до складу учнівського парламенту училища.

6. Радник старости:· здійснює роботу щодо активізації діяльності комітетів;
· контролює виконання рішень засідань Ради;
· виконує обов’язки старости у разі його відсутності.

7. Групові збори - колективний орган учнівського самоврядування групи. Проводяться не менше одного разу на місяць. Основне завдання групових зборів - обговорення і вирішення питань життєдіяльності групи.
На групових зборах розглядаються питання, що стосуються діяльності групи; планування роботи; заохочення, покарання окремих учнів; обговорення діяльності учнів; звіти голів комісій, старости; рішення Ради; шляхи покращення роботи та інше. На групові збори можуть запрошуватися батьки, вчителі, майстри в/н , адміністрація. Кожен учень групи має право виступати та виносити питання на обговорення, відстоювати власну думку. Рішення зборів групи ухвалюється більшістю голосів і є обов’язковим для виконання кожним учнем групи.
Групові збори можуть вносити пропозиції щодо змін у навчально-виховному процесі училища, делегувати їх на розгляд учнівського Парламенту та отримати повідомлення про рішення на лінійці.Головою зборів є староста.
Матеріали зборів фіксує секретар, який обирається на навчальний рік.

Рішення зборів фіксується у вигляді протоколу. З витягом із протоколу про рішення групових зборів можна виходити з клопотанням перед адміністрацією училища щодо нагородження чи покарання учнів групи.

V. Вимоги до кандидата в старости групи.
Староста групи повинен бути:
- чесною і порядною людиною;
- ініціативним, докладати до будь-якої справи свої зусилля;
- об’єктивним;
- вміти давати поради;
- вміти відповідати за свої дії, вчинки, слова;
- бути гарним товаришем;
- гідно сприймати критику на свою адресу.

VІ. Присяга старости групи.

Я, обраний учнями групи______ Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну старостою групи, заступаючи на цей важливий пост, урочисто присягаю всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування групи, відстоювати та захищати права учнів своєї групи, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між викладачами та учнями в групі, виконувати свої обов’язки в інтересах групи, підносити авторитет групи на загально училищному рівні.

VІІ. Права й обов’язки адміністрації та учнівського самоврядування щодо взаємодії з органами учнівського самоврядування груп.
1. Адміністрація училища має право:
- отримувати інформацію про діяльність органів учнівського самоврядування в групі (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність);
- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи учнівського самоврядування груп (загальних зборах, засіданнях ради та комітетів);
2. Адміністрація училища:
- інформує органи учнівського самоврядування груп про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності учнів;
- надає, по можливості, інформаційну, правову, психологічну та інші види підтримки для розвитку учнівського самоврядування в групах;
- заохочує активних учасників учнівського самоврядування похвальними грамотами, подяками, нагородами тощо..

VІІІ. Прикінцеві положення.
Справи, здійснення яких вимагає спільних дій класного керівника, майстрів виробничого навчання, викладачів з органами учнівського самоврядування, батьками, повинні розглядатися за участю всіх зацікавлених сторін.
Виступ учнів на захист своїх прав не може бути приводом для негативного ставлення до них.
У разі необхідності учням надається право опіки з боку класного керівника, майстра в/н, Ради училища.

Кiлькiсть переглядiв: 0