ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота повинна включати текстову частину (пояснювальну записку обсягом 30-40 аркушів рукописного тексту або 20-30 авторських аркушів), графічну частину – креслення, виконані на аркушах формату А1(594х841мм), а також обов’язково – відгук керівника дипломної роботи.

Допускається заміна графічної частини виготовленням макету чи виконання творчого завдання відповідно до теми дипломної роботи.

Текстова частина дипломної роботи

Текст пояснювальної записки виконується чорнилом (пастою) одного кольору (чорного або синього) або шляхом друкування:

Ø формат аркушів – А4;

Ø шрифт – Times New Roman 14 пунктів;

Ø міжрядковий інтервал – 1,5 лінії;

Ø поля – праворуч – 20 мм, вгорі та знизу – 10 мм, ліворуч – 30 мм;

Ø відстань між заголовком та текстом має бути в межах 15-20 мм.

Ø мова – українська.

Матеріал викладається у логічній і технологічній послідовності. Логічно-смислові частини тексту виділяють за допомогою абзаців. Технологічні терміни і визначення виділяють, підкреслюють лініями різних конфігурацій залежно від технологічної послідовності.

Зміст включає найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаних літературних джерел, додатками, якщо вони є.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або наводити їх у іншій редакції, порівняно із заголовком у тексті, не дозволяється. Усі заголовки в змісті починаються з великої літери без крапки в кінці.

Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ

1.1.Опис фізичних та хімічних властивостей матеріалів

1.2.Спосіб приготування сумішей

Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки проставляють у верхньому правому куті.

Титульний аркуш та завдання на дипломну роботу не нумерується.

Вступ, кожний розділ, підрозділ, висновок, список літературних джерел та відгук починається з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після завершення попереднього.

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Заголовки розділів друкують великими літерами та розміщують по середині відносно основного тексту. Заголовки підрозділів друкують з абзацним відступом.

Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленій крапкою (наприклад: 1.1., 1.2. тощо).

Вимоги до обсягів та змістового наповнення

кожного з розділів дипломної роботи:

Вступ (2-3 сторінки) повинен містити обґрунтування актуальності і практичного значення обраної теми дипломної роботи. Вмотивовано довести, що виходячи із сучасного стану розвитку економіки регіону обрана тема є актуальною, як з точки зору теоретичних знань, так і з практичних умінь та навичок.

Розділ 1. (3-4 сторінки) пов’язаний, як правило, з матеріалознавством: необхідно визначити матеріали для виконання певної конкретної роботи, описати їх фізичні та хімічні властивості, спосіб приготування, а також зробити узагальнений висновок про доцільність використання саме цих матеріалів.

Розділ 2. (3-4 сторінки) – подається за потребою у вигляді таблиці або рисунка, назви, характеристики і способів застосування інструментів. Далі, за наведеним алгоритмом, описуються пристрої та інвентар.

Розділ 3. (10-12 сторінок) – це найбільша частина роботи. Учні самостійно складають технологічні карти або використовують вже існуючі, описують послідовність виконання технологічних операцій у ході виконання цієї роботи. У цьому розділі використовують рисунки, схеми, що ілюструють технологічний процес. Описують новітній досвід, інноваційні технології та методи виконання робіт.

Розділ 4 (1-2сторінки) можемістити схематичне зображення робочої ділянкизгідно із вимогами наукової організації праці до певної конкретної роботи.

Розділ 5 (2-3сторінки) – наводяться норми та розцінки на необхідні технологічні роботи.

Норми часу визначають ту кількість робочого часу, яка потрібна для виконання того чи іншого виду роботи (виготовлення продукції) високої якості за умови правильної організації праці.

Норми часу враховують усі затрати часу, необхідні для виконання роботи, у тому числі, час для отримання завдання, матеріалів, одержання та повернення інструменту, прибирання робочого місця, а також перерви на відпочинок та з технологічних причин.

Норма праці – це кількість робіт (продукції) високої якості, яку працівник певного розряду повинен виконати за умови правильної організації праці за одиницю часу.

Чим менша норма праці, тим більше потрібно часу на її виконання та навпаки.

Норми часу та праці не є сталими. З часом їх переглядають, ураховуючи інноваційні тенденції розвитку технології.

Розділ 6 (4-5сторінок) відображає поетапний контроль за якістю виконання та використанням необхідних матеріалів, інструментів, пристроїв, дотримання технологічних вимог, допустимих норм відхилень, що представлені у табличній формі разом із критеріями оцінки якості. Обов’язково надається перелік можливих дефектів, зазначаючи причини їх виникнення та способи усунення.

Розділ 7 (2-3сторінки) охоплює заходи з охорони праці відповідно до вимог нормативних документів та стандартів ГОСТа.

Висновок (1-2сторінки) – завершальна частина дипломної роботи, у якій узагальнюється поданий матеріал та розкривається практичне значення теми дипломної роботи.

Список літературних джерел (1-2сторінки) подається у такій послідовності:

1) перелік інструкцій та нормативних документів;

2) навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

3) додаткова література, довідники, періодичні видання.

Підручники та посібники описують таким чином: прізвище та ініціали автора, назва підручника, місце видання, видавництво, рік видання.

Додатки – матеріали, що доповнюють основні положення роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням вгорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначенням великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У відгуку керівника дипломної роботи має зазначатися:

Ø головна мета дипломної роботи;

Ø ступінь відповідності виконаної дипломної роботи завданню;

Ø рівень підготовленості випускника ПТНЗ до прийняття сучасних рішень;

Ø рівень професійних умінь та знань випускника ПТНЗ, його особисті здобутки;

Ø відповідність якості підготовки випускника ПТНЗ вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та можливості щодо присвоєння йому відповідної кваліфікації.

При виконанні творчої роботи необхідно надати наступні матеріали:

- тема творчої роботи;

- пояснювальна записка (2-3 сторінки);

- технологічна карта та пояснення щодо виконання технологічного процесу (3-5 сторінок);

- дотримання вимог з питань охорони праці під час виконання творчої роботи;

- відгук на якість виконання творчої роботи.


Кiлькiсть переглядiв: 0