Указ
Президента України

Про гранти Президента України для обдарованої молоді

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 1212/2002 від 24.12.2002
№ 754/2004 від 06.07.2004
№ 146/2006 від 20.02.2006
№ 476/2008 від 23.05.2008
№ 97/2012 від 15.02.2012
№ 377/2013 від 12.07.2013}

{У тексті Указу та затвердженого ним Положення слова "Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді" та "Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту" та "Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента № 146/2006 від 20.02.2006}

Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року № 612 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді" постановляю:

1. Установити з 2001 року 30 щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді.

{Збільшити з 1 січня 2005 року до 60 кількість щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Указом Президента № 754/2004 від 06.07.2004}

Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень.

{Статтю 1 доповнено частиною згідно з Указом Президента № 1212/2002 від 24.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 754/2004 від 06.07.2004}

2. Затвердити Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається).

3. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою грантів, здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Міністерству молоді та спорту України для реалізації соціальних молодіжних програм.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1212/2002 від 24.12.2002, № 754/2004 від 06.07.2004, № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013}

4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України у двомісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
2 серпня 2000 року
№ 945/2000


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 серпня 2000 року № 945/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про гранти Президента України для обдарованої молоді

{У тексті Положення слово "Комітет" у всіх відмінках замінено словом "Міністерство" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента № 754/2004 від 06.07.2004}

1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.

2. Грант може одержати громадянин України віком від 14 до 35 років.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 754/2004 від 06.07.2004, № 97/2012 від 15.02.2012}

3. Для одержання гранту претендент не пізніше 1 березня року, що передує року виплати гранта, подає до Міністерства молоді та спорту України (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1212/2002 від 24.12.2002, № 754/2004 від 06.07.2004, № 476/2008 від 23.05.2008, № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013}

реєстраційна картка проекту;

опис проекту;

кошторис витрат;

довідка-об'єктивка;

два рекомендаційних листи.

Форма зазначених документів розробляється та затверджується Міністерством.

{Абзац сьомий пункту 3 в редакції Указів Президента № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013}

Заявка та необхідні документи подаються до Міністерства через структурний підрозділ, який відповідає за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурний підрозділ) за місцем реєстрації місця проживання чи перебування претендента.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 377/2013 від 12.07.2013}

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки, вносяться основні відомості про проект.

{Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012}

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.

4. Розгляд та експертизу заявок і поданих документів, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює щороку протягом липня Експертна рада, яка утворюється при Міністерстві у кількості 18 осіб.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Указу Президента № 97/2012 від 15.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 377/2013 від 12.07.2013}

Експертну раду очолює Міністр молоді та спорту України. До її складу входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, представники громадськості тощо.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 754/2004 від 06.07.2004, № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013}

Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Міністра молоді та спорту України.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1212/2002 від 24.12.2002; в редакції Указу Президента № 97/2012 від 15.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 377/2013 від 12.07.2013}

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покладається на Міністерство.

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013}

У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є вирішальним.

{Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 146/2006 від 20.02.2006, № 476/2008 від 23.05.2008}

{Пункт 5 виключено на підставі Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006}

6. Міністерство щороку до 1 вересня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради.

{Пункт 6 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 476/2008 від 23.05.2008; в редакції Указів Президента № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013}

{Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006}

8. Пропозиції щодо призначення грантів і встановлення їх розмірів подаються Кабінетом Міністрів України Президентові України щороку до 1 жовтня.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012}

Питання про призначення грантів розглядається один раз на рік до 1 грудня.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012}

{Пункт 8 в редакції Указів Президента № 146/2006 від 20.02.2006, № 476/2008 від 23.05.2008}

9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.

10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.

11. Одержувач гранту укладає договір з Міністерством та відповідним структурним підрозділом за місцем реєстрації місця проживання чи перебування одержувача гранту. Форма договору та перелік документів, необхідних для укладення договору, розробляються і затверджуються Міністерством.

{Абзац перший пункту 11 в редакції Указу Президента № 377/2013 від 12.07.2013}

У разі якщо одержувач гранту не подав до Міністерства необхідні для укладання договору документи до 1 червня року реалізації проекту або відмовився укласти договір, рішення про призначення такій особі гранту скасовується.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 377/2013 від 12.07.2013}

Рішення про скасування гранту приймається Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

{Пункт 11 в редакції Указів Президента № 146/2006 від 20.02.2006; № 97/2012 від 15.02.2012}

12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

{Пункт 12 в редакції Указів Президента № 1212/2002 від 24.12.2002, № 146/2006 від 20.02.2006}

13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором.

{Пункт 13 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006}

14. Міністерство щороку інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти.

{Пункт 14 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013}

15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Глава Адміністрації
Президента України


В.ЛИТВИН


Кiлькiсть переглядiв: 0